Statut stowarzyszenia

Stowarzyszenie » Statut stowarzyszenia

Aktualnie obowiązujący statut stowarzyszenia:

STATUT
STOWARZYSZENIA
REKONSTRUKCJI HISTORYCZNEJ
"SOJUSZ"
z siedzibą w GdańskuRozdział 1
Postanowienia ogólne


Artykuł 1.
1. Organizacją działającą na mocy niniejszego statutu jest Stowarzyszenie zrzeszające
osoby zainteresowane historią najnowszą, a w szczególności wojskowości, ze
szczególnym podkreśleniem historii walki o wolność i niepodległość po 1945 roku.

2. Stowarzyszenie działa w oparciu o przepisy ustawy o stowarzyszeniach z dnia 7
kwietnia 1989 r. (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 79 poz. 855 z późniejszymi zmianami).
3. Stowarzyszenie przyjmuje nazwę:

STOWARZYSZENIE REKONSTRUKCJI
HISTORYCZNEJ "SOJUSZ”


zwane w dalszej części Stowarzyszeniem.

4. Stowarzyszenie z siedzibą w Gdańsku jest zarejestrowane i posiada osobowość
prawną.

5. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

6. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

7. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

8. Siedziba Stowarzyszenia znajduje się pod adresem:

ul. Burzyńskiego 12B/ 25
80- 462 Gdańsk


9. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczątek, odznak i emblematów ze znakiem
stowarzyszenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

10. Przy realizacji celów statutowych Stowarzyszenie opiera swoją działalność na
społecznej pracy członków.

11. Stowarzyszenie jest organizacją apolityczną.

12. Stowarzyszenie może być członkiem innych organizacji, jeśli członkostwo takie będzie
miało na celu dobro Stowarzyszenia i jego członków.
Rozdział 2
Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji


Artykuł 2.

Celem działalności Stowarzyszenia jest:
1. Zrzeszanie osób zainteresowanych odtwarzaniem wdarzeń historycznych i
podtrzymywaniem tradycji Wojska Polskiego oraz kolekcjonowaniem historycznego
wyposażenia, umundurowania i uzbrojenia wojskowego pozbawionego cech użytkowych
niezbednego do rekonstrukcji historycznej.
2. Zrzeszanie osób zainteresowanych, zdobywaniem umiejętności rekonstrukcyjnych i
doskonaleniem wyszkolenia wojskowego.
3. Zrzeszanie osób zainteresowanych odtwarzaniem, poznawaniem historii
funkcjonowania Milicji Obywatelskiej, poznawaniem metod szkolenia oraz
kolekcjonowaniem wyposażenia i umundurowania tej formacji,
4. Zrzeszanie osób zainteresowanych poznawaniem i upowszechnianiem wiedzy
historycznej dotyczącej wydarzeń, w których uczestniczyły formacje mundurowe w
trakcie walki narodu o wolność i niepodległość, ze szczególnym uwzględnieniem
wydarzeń grudnia 1970 roku na Pomorzu oraz okresu działalności NSZZ „Solidarność”.
5. Prowadzenie działalności edukacyjnej mającej na celu upamiętnienie ofiar grudnia
1970 r. oraz stanu wojennego w Polsce,
6. Działanie na rzecz integracji środowisk rekonstrukcyjnych.


Artykuł 3.
Sposoby realizacji:

1. Prowadzenie działalności wystawienniczej, poszukiwawczej, kulturalnej.
2. Udział w rekonstrukcjach, filmach i widowiskach historycznych, zlotach, konferencjach,
zjazdach.
3. Organizowanie rekonstrukcji i widowisk historycznych, spotkań, zlotów, konferencji,
wystaw.
4. Nawiązywanie kontaktów i współpracy z urzędami, muzeami, organizacjami rządowymi
oraz instytucjami kulturalnymi w celu współpracy w tworzeniu widowisk historycznych oraz
imprez edukacyjnych związanych z zakresem działalności stowarzyszenia.
5. Doskonalenie i pogłębianie wiedzy fachowej członków Stowarzyszenia poprzez
organizację seminariów, wykładów i innych form temu służących.
6. Prowadzenie poszukiwań, prac zachowawczych oraz przekazywanie i udostępnianie
społeczeństwu przedmiotów historii materialnej, określanych mianem dziedzictwa
kulturowego i materialnego naszego kraju.
7. Udział w obchodach rocznicowych i innych przedsięwzięciach służących upamiętnieniu poległych, poszkodowanych bądź zamordowanym w XX wieku.
8. Pozyskiwanie i kolekcjonowanie sprzętu wojskowego.
9. Pozyskiwanie pojazdów zabytkowych oraz ich naprawa, konserwacja i odbudowa.
10. Budowa elementów dioram historycznych.


Rozdział 3.
Członkowie, ich prawa i obowiązki.


Artykuł 4.
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1). Członków Zwyczajnych
2). Członków Wspierających
3). Członków Honorowych

2. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba, która spełnia poniższe
kryteria:
1). Ma pełną zdolność do czynności prawnych.
2). Posiada mundur i wyposażenie żołnierza Ludowego Wojska Polskiego lub
funkcjonariusza Milicji Obywatelskiej odpowiedni do realizacji działalności
rekonstrukcyjnej Stowarzyszenia.
3). Posiada dobrą kondycję fizyczną i dobry stan zdrowia poświadczony orzeczeniem
lekarskim.
4). Jest osobą, która w wyjątkowy sposób przyczyni się do realizacji celów Stowarzyszenia.
Zarząd Stowarzyszenia może w takim przypadku odstąpić od stosowania postanowień
ust. 2 i 3. Powyższe wyjątkowe zasługi kandydata powinny być na piśmie przedstawione
Walnemu Zgromadzeniu Członków do opinii.

3. Członek Zwyczajny ma prawo:
1). Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.
2). Nieodpłatnie uczestniczyć w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
3). Korzystać z porad i pomocy Stowarzyszenia.
4). Uczestniczyć we wszystkich pracach organizowanych przez Stowarzyszenie.
5). Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności i funkcjonowania Stowarzyszenia.
6). Zaskarżania do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia uchwał Zarządu
Stowarzyszenia o skreśleniu go z listy członków.
7). Posiadać legitymację oraz nosić odznakę Stowarzyszenia.

4. Do obowiązków Członka Zwyczajnego należy:
1). Godnie reprezentować Stowarzyszenie oraz propagować jego program,
2) Regularnie opłacać składki członkowskie,
3) Przestrzegać postanowień Statutu i uchwał Stowarzyszenia.

5. Decyzję o przyjęciu na Członka Zwyczajnego podejmuje Zarząd Stowarzyszenia po
spełnieniu przez kandydata niżej wymienionych warunków:
1) Wypełnieniu przez kandydata deklaracji członkowskiej.
2) Uiszczeniu przez kandydata opłaty wpisowej.
3) Przedstawieniu rekomendacji przynajmniej 2 członków Stowarzyszenia.

Artykuł 5.

1. Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia może zostać:
1) Osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka uznająca cele i zasady działania
Stowarzyszenia.
2) Osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka, która zadeklaruje pomoc finansową,
rzeczową lub organizacyjną bądź w inny sposób przyczyni się do realizacji celów
statutowych Stowarzyszenia.
3) Członek Wspierający ma prawa określone w Art. 4 ust. 3 pkt. 2, 3, 5 oraz prawo
uczestniczenia - z głosem doradczym – w Walnym Zgromadzeniu.

2. Do obowiązków Członka Wspierającego należy:
1) Godnie reprezentować Stowarzyszenie oraz propagować jego program,
2) Wpłacać zadeklarowane świadczenia lub realizować inne świadczenia niepieniężne.

3. Decyzję o przyjęciu na Członka Wspierającego podejmuje Zarząd Stowarzyszenia po spełnieniu przez kandydata niżej wymienionych warunków:
1) Wypełnienie deklaracji członkowskiej,
2) Uiszczenie wpisowego,
3) W uzasadnionych przypadkach Zarząd Stowarzyszenia uprawniony jest do zwolnienia
członka wspierającego z obowiązku uiszczenia wpisowego, w szczególności, jeżeli
członek wspierający w inny sposób przyczyniał się będzie do wspierania statutowej
działalności Stowarzyszenia.


Artykuł 6.

1. Członkiem Honorowym może zostać osoba fizyczna, która w znaczący sposób
Przyczynia się do rozwoju i działa dla dobra Stowarzyszenia.

2. Członek Honorowy nie musi spełniać kryteriów określonych w art.4 ust.2.

3. Członek Honorowy korzysta ze szczególnego poważania w Stowarzyszeniu i jest
zwolniony z obowiązków wymienionych w Art.4 ust.4 pkt 2

4. Członek Honorowy ma prawa określone w Art.4 ust.3 pkt 2, 3, 4 ,7 oraz prawo
uczestniczenia z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia.

5. Decyzję o nadaniu godności Członka Honorowego podejmuje Walne Zgromadzenie
Stowarzyszenia.

Artykuł 7.

1. Zarząd może podjąć decyzję o skreśleniu z listy członków w przypadku:

1) Zalegania przez członka z opłatą członkowską przez okres 6 miesięcy od oznaczonej
daty wpłaty składki.
2) Pozbawienia praw publicznych.
3) Działania na szkodę Stowarzyszenia.
4) Łamania Statutu oraz uchwał Stowarzyszenia.
5) Nieuczestniczenia w działalności Stowarzyszenia przez okres przekraczający 12
miesięcy.
6) Utrata członkostwa honorowego następuje w razie popełnienia czynu, wskutek
którego członek honorowy stał się niegodny tego wyróżnienia.

2. W przypadku określonym w art. 7 ust.1 pkt.1, 2, 3, 5 orzeka Zarząd po indywidualnym
rozpatrzeniu sprawy, podając przyczyny skreślenia, natomiast w przypadku określonym w
art. 7 ust. 1 pkt. 6 orzeka Walne Zgromadzenie.

3. W przypadku skreślenia z listy członków, osobie skreślonej przysługuje odwołanie od
decyzji Zarządu do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, w terminie 14 dni od daty
otrzymania pisma. Komisja Rewizyjna rozpoznaje sprawę w terminie 30 dni od daty
wpływu odwołania.

4. Osobom, którym odmówiono prawa członkostwa przysługuje możliwość odwołania się od
tej decyzji na zasadach zawartych w art. 7 ust. 3.

5. Członkostwo wygasa wskutek:

1) Rezygnacji członka.
2) Śmierci członka.
3) Całkowitej lub częściowej utraty przez członka zdolności do czynności prawnej.

Rozdział 4.
Struktura Organizacyjna i Władze Stowarzyszenia.


Artykuł 8.

Do realizacji swoich celów statutowych Stowarzyszenie może powoływać komisje, biura i inne jednostki organizacyjne, którymi kieruje Zarząd Stowarzyszenia.

Artykuł 9.

1. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia,
2) Zarząd Stowarzyszenia,
3) Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia,

Artykuł 10.

Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 1 rok a ich wyboru dokonuje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów obecnych członków na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia.

Artykuł 11.

1. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Uchwały Władz Stowarzyszenia zwołanego w drugim terminie zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów obecnych członków Stowarzyszenia. Termin zebrania w drugim terminie zostaje wyznaczony na 14 dzień od daty pierwszego zebrania władz stowarzyszenia.
3. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz może być uzupełniony spośród niewybranych kandydatów, wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba wybranych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

Artykuł 12.

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków, które zbiera
się co najmniej raz w roku.

2. Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia:
1). Z własnej inicjatywy.
2). Na wniosek Komisji Rewizyjnej.
3). Na wniosek przynajmniej 15 członków Stowarzyszenia - w terminie do 60 dni od
wpłynięcia wniosku.

3. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków, Zarząd powiadamia członków poprzez wysłanie zawiadomienia wraz z porządkiem obrad na adres poczty elektronicznej wskazany w tym celu na piśmie przez członka, lub - przy jego braku – listem poleconym, na 14 dni przed ustalonym terminem Walnego Zgromadzenia.

4. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że wszyscy członkowie uprawnieni do głosowania są obecni a żaden z nich nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

5. Wniosek o zwołanie Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.

Artykuł 13.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1). Wybieranie członków Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej.
2). Zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej z działalności statutowej i
finansowej.
3). Uchwalenie programu na następny rok działalności.
4). Uchwalenie absolutorium ustępującym członkom Zarządu.
5). Ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich.
6). Nadawanie godności Członka Honorowego Stowarzyszenia.
7). Dokonywanie zmian w statucie i rozwiązanie Stowarzyszenia.
8 ). Na wniosek Zarządu - decydowanie o przystąpieniu Stowarzyszenia do innych
organizacji.
9). Uchwalanie regulaminów wewnętrznych.

Artykuł 14.

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 4 członków: prezesa, dwóch członków zarządu i
skarbnika, wybranych spośród członków Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym.

2. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
1). Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
2). Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia.
3). Wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie tytułu Członka Honorowego.
4). Zatwierdzanie przyjęć nowych członków i skreślanie z listy członków Stowarzyszenia.
5). Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.
6). Zwoływanie Walnego Zgromadzenia.
7). Powoływanie komisji, biur i innych jednostek organizacyjnych do rozwiązania
poszczególnych spraw i zagadnień.
8 ). Składanie sprawozdań z własnej działalności Walnemu Zgromadzeniu.
9). Rozpatrywanie sporów między członkami Stowarzyszenia powstałych na tle
działalności Stowarzyszenia.
10). Przygotowywanie planu działania Stowarzyszenia na kolejny rok działalności.

Artykuł 15.

1. Zebrania Zarządu zwołuje prezes Stowarzyszenia nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.
2. Postanowienia Zarządu zapadają w formie uchwał.
3. W posiedzeniu Zarządu mogą brać udział – z głosem doradczym – członkowie Komisji Rewizyjnej oraz Członkowie Honorowi.
4. Posiedzenia zarządu są protokołowane w formie pisemnej; protokół sporządza wybrany przez Zarząd protokolant. Protokół podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu.
5. Zarząd prowadzi księgę protokołów, w której przechowywane są wszystkie protokoły. Księgę protokołów przechowuje się pod adresem siedziby Stowarzyszenia.


Artykuł 16.
1. Komisja Rewizyjna jest najwyższym organem kontrolnym Stowarzyszenia.

2. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
1) Kontrola nad całokształtem działalności Stowarzyszenia.
2) Przedstawianie Zarządowi uwag i wniosków dotyczących działalności statutowej.
3) Składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu i zgłaszanie wniosków w sprawie
udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
4) Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu.
5) Zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia
niewywiązania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania
zwołania posiedzenia Zarządu.
6) Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

3. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy ze swojego grona wybierają
przewodniczącego Komisji.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział – z głosem doradczym – w posiedzeniach Zarządu.

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

6. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie.

7. Przy wykonywaniu swoich zadań Komisja Rewizyjna ma prawo wglądu we wszystkie protokoły, dowody finansowe, biurowe i inne dokumenty Stowarzyszenia, a także prawo żądania ustnych lub pisemnych wyjaśnień od innych organów i członków Stowarzyszenia. Komisja Rewizyjna może ze swojego grona delegować członka do wykonywania ww. zadań.

8. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności oraz określanie terminów i sposobów ich usunięcia.

9. Obowiązkiem Komisji Rewizyjnej jest składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał i postanowień Zarządu – jeżeli mogłyby one spowodować nieprawidłowości w działaniu Stowarzyszenia.

10. W przypadkach określonych w art. 16. ust 2 pkt.5 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania a posiedzenie Zarządu - nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.


Rozdział 5
Majątek i fundusze Stowarzyszenia.


Artykuł 17.
1. Majątek Stowarzyszenia tworzą: majątek ruchomy oraz fundusze, które składają się z:
1). Składek członkowskich oraz świadczeń Członków wspierających,
2). Dotacji,
3). Darowizn, zapisów i składek, środków pochodzących z ofiarności publicznej, ze
sponsoringu,
4). Dotacji, subwencji, udziałów, lokat,

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami,
3. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłacznie na koncie
Stowarzyszenia,
4. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w
szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków
Zarządu działających łącznie.

Artykuł 18.

Decyzje w sprawie zbywania majątku ruchomego oraz jego nabywania podejmowane są przez Zarząd Stowarzyszenia w zakresie dysponowanych środków i stanu posiadania.

Artykuł 19.
Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia, w tym w sprawach majatkowych, uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

Rozdział 6
Zasady dokonywania zmian statutu.


Artykuł 20.

Statut Stowarzyszenia może być zmieniony uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą większością głosów w obecności minimum 60 procent członków uprawnionych do głosowania.

Rozdział 7
Zasady rozwiązywania Stowarzyszenia.

Artykuł 21.

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia większością głosów przy obecności minimum 60 procent członków.

2. Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Likwidacyjną, która – zgodnie z ustalonymi przez Zgromadzenie wytycznymi – przeprowadzi likwidację.

3. Walne Zgromadzenie jednocześnie z uchwałami określonymi w ust. 1 i 2 podejmuje decyzję o przekazaniu pozostałego po likwidacji majątku Stowarzyszenia na cele społeczne.

Statut sporządzono na zebraniu założycielskim w Gdańsku, w dniu 6 kwietnia 2014 roku.

Na zebraniu w dniu 31 maja 2014 r. wprowadzono poprawki zgodnie z zaleceniami przekazanymi przez Prezydenta Miasta Gdańska. - organ sprawujący nadzór nad stowarzyszeniami. W dniu 31 maja 2014 r. sporządzono tekst jednolity stowarzyszenia.